Nezakonnaia kometa. Varlam Shalamov: Opyt medlennoto chteniya, by Elena Mikhailik